វិញ្ញាសគីមីប្រឡងទៅវៀតណាម

Screen Shot 2019-02-16 at 7.56.33 ល្ងាច

Download here វិញ្ញាសាគីមី_ប្រឡងអាហារូបករណ៍ទៅវៀតណាម

Advertisements