គីមីសរីរាង្គទី១២ អេស្ទែ ខ្លាញ់ និងប្រេង

5_6319028977075749056_13238887002535266580.jpeg

Download here អេស្ទែ

Advertisements

វិញ្ញាសគីមីប្រឡងទៅវៀតណាម

Screen Shot 2019-02-16 at 7.56.33 ល្ងាច

Download here វិញ្ញាសាគីមី_ប្រឡងអាហារូបករណ៍ទៅវៀតណាម