មេរៀន និងលំហាត់ថ្នាក់ទី​១១ ស្របតាមកម្មវិធីសិក្សាថ្មី (២០១៣-២០១៤)

Download here ជំពូក ៣ មេរៀនទី១ ប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្ម រេដុកម្មក្នុងសូលុយស្យុងទឹក ជំពូក ១ មេរៀនទី១ រូបមន្តនិងសមីការគីមី ជំពូក ១ មេរៀនទី២ ចំនួនម៉ូល ជំពូក ២ មេរៀនទី១ លក្ខណៈលោហៈ ជំពូក ២ មេរៀនទី២ យោបកលោហ ជំពូក ៣ មេរៀនទី៥ អគ្គិសនីវិភាគ ជំពូក ៣ មេរៀនទី៤ ថ្មពិលអេឡិចត្រូគីមី ជំពូក ៣ មេរៀនទី៣ ចំនួនអុកស៊ីតកម្ម ជំពូក ៣ មេរៀនទី២ ប៉ូតង់ស្យែលអុកស៊ីដូ រេដុកម្ម ជំពូក ៥ មេរៀនទី១ អាម៉ូញ៉ាក់ ជំពូក ៥ មេរៀនទី២ អាស៊ីតស៊ុលផូរិច ជំពូក ៥ មេរៀនទី៣ សមាសធាតុកាល់ស្យូម ជំពូក ៦ មេរៀនទី១ ធរណីមាត្រនៃម៉ូលេគុល ជំពូក ៧ មេរៀនទី៣ អាស៊ីតកាបុកស៊ីលិច ជំពូក ៧ មេរៀនទី២ អាល់ដេអ៊ីតនិងសេតូន ជំពូក ៧ មេរៀនទី១ អាល់កុលនិងអេទែ ជំពូក ៦ មេរៀនទី២ រូបសណ្ឋាននិងទ្រង់ទ្រាយនៃម៉ូលេគុល

មេរៀន និង លំហាត់គីមី ថ្នាក់ទី ១២ ចាប់ពី ជំពូក ១ ដល់ ជំពូក ៣

Downlaod here ជំពូក ១ មេរៀនទី១ ល្បឿនប្រតិកម្មគីមី ជំពូក ១ មេរៀនទី២ កត្តាជះឥទ្ធពលលើល្បឿនប្រតិកម្ម ជំពូក ២ មេរៀនទី១ សមាសធាតុក្នុងសូលុយស្យុងទឹក ជំពូក ២ មេរៀនទី២ កម្លាំងអន្តរម៉ូលេគុល ជំពូក ៣ មេរៀនទី១ ទ្រឹស្ដីអាស៊ីត និងបាស ជំពូក ៣ មេរៀនទី២ ប្រតិកម្មអាស៊ីតនិងបាស ជំពូក ៣ មេរៀនទី៣ សូលុយស្យុងទឹក និង pH ជំពូក ៣ មេរៀនទី៤ អត្រាកម្មអាស៊ីត បាស